• Όροι & Συμφωνίες

Προσωπικά δεδομένα

Όλες οι επικοινωνίες που πραγματοποιούνται μέσα από το newway.gr διέπονται από το ευρωπαϊκό και ελληνικό Δίκαιο για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Κανονισμός 2016/679/ΕΕ και όλους τους μεταγενέστερους εφαρμοστικούς του Κανονισμού εθνικούς νόμους, Ν. 2472/1997 με την προσθήκη των Π.Δ 207/1998 και 79/2000 και του άρθρου 8 του Ν. 2819/2000). Μπορείτε να μην δώσετε καμία προσωπική πληροφορία αν απλά περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας.